Hajaasustuse programm 2017 Padise vallas

Harjumaal avati 2017. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor. Padise vald osaleb programmis 10 000 euroga.

31. märsist 2017 algas hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Anija, Harku, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Nissi, Padise, Raasiku, Rae, Saku ja Viimsi vallas ning Paldiski linna Väike-Pakri saarel.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna valla- või linnavalitsusse hiljemalt 01. juunil 2017.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2017);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse valla- või linnavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

Programmdokument 2017

Taotlusvorm

Eelarve vorm

Lisainfo veesüsteemi valdkonna projekti tegevuste kohta

Lisainfo kanalisatsioonisüsteemi valdkonna projekti tegevuste kohta

Lisainfo juurepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kohta

Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kohta

Padise Vallavolikogu on moodustanud 24.09.2008 otsusega nr 233 komisjoni programmile esitatud taotluste hindamiseks. Komisjoni koosseisu kuuluvad Külli Tammur, Reet Pikkpõld, Erkki Pratka, Priit Friedemann ja Veljo Männiste.

Nimetatud komisjon jätkab 2017.aasta programmi taotluste hindamist.

Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate ka EAS kodulehelt.

 

 

Toimetaja: REET PIKKPÕLD

Hajaasustuse programm 2015 Padise vallas

4.09.15

Harju maavanem kuulutas 30.03.2015 korraldusega nr 684-k avatuks Harjumaa 2015 aasta „Hajaasustuse programmi".

Padise Vallavolikogu otsus nr 85 25.03.2015 määrab valla osaluseks programmis 10 000 eurot, seega on programmi kogumaht koos riigipoolse toetuse ja taotlejate omafinantseeringuga kokku 30 000 eurot.

Taotlejale rakendatakse järgmised põhinõuded:

* taotleja alaline elukoht on hajaasustuses asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;                                                                                                                                                      * taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Programmi raames toetatakse järgmisi tegevusi:

1. Veesüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneteväliseid joogivee kättesaadavuse tagamiseks vajalikke tegevusi (edaspidi veesüsteem):

1.1. kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ja puhastamine, kaevumajade ehitamine;                           

1.2. olemasolevatest või uutest kaevudest veetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;                                                                                                                                                

1.3. vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ning tarvikute soetamine ning paigaldamine, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;                                                          

1.4. liitumine ühisveevärgiga;                                                                                                                                            

1.5. vanade puurkaevude tamponeerimine;                                                                                                    

2. Kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas:

2.1. kogumiskaevude ehitamine;                                                                                                                                

2.2. omapuhastite, sh imbsüsteemid ja filtersüsteemid, ehitamine;                                                                          

2.3. muude heitveepuhastusseadmete ja -süsteemide ehitamine;                                                                    

2.4. liitumine ühiskanalisatsiooniga;                                                                                                                            

2.5. kanalisatsioonitorustiku ehitamine ja selle ühendamine elamusisese kanalisatsioonisüsteemiga;        

2.6. vanade nõuetele mittevastavate hooneteväliste heitvee kanaliseerimissüsteemide ja -seadmete likvideerimine;

3. Juurdepääsuteede valdkonnas toetatakse järgmisi ohutu aastaringse liiklemise võimaldamiseks vajalikke kinnistusiseseid ja -väliseid tegevusi (edaspidi juurdepääsuteed):

3.1. teepõhja ja -katte ehitamine;                                                                                                                                 

3.2. sildade ja truupide ehitamine;                                                                                                                                  

3.3. teeala kuivendamine.

4. Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks või täiustamiseks vajalikke tegevusi (edaspidi autonoomne elektrisüsteem), tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga:

4.1. päikese-, tuule-, vee- või muud taastuvenergiaallikat kasutava elektritootmisseadme paigaldamine;   

4.2. elektrigeneraatori paigaldamine;                                                                                                                       

4.3. energiasalvestusseadmete paigaldamine;                                                                                                             

4.4. autonoomse elektrisüsteemi ühendamine elamusisese elektrisüsteemiga

Kõikide süsteemide rajamisel peab järgima ehitusseadust, veeseadust ja taotlusjärgse kohaliku omavalitsuse ehitusmäärust

Maksimaalne toetuse suurus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Enne taotluse koostamist tutvuge programmdokumendiga.
Taotlusvormid asuvad EASi veebilehel.

Taotluste esitamise tähtaeg on 02. juuni 2015. Hiljem esitatud taotlusi vastu ei võeta.

PADISE VALLAVOLIKOGU 24.09.2008 OTSUSEGA NR 233 moodustati programmile esitatud taotluste hindamiseks komisjon järgmises koosseisus: Külli Tammur, Reet Pikkpõld, Erkki Pratka, Priit Friedemann ja Veljo Männiste.

 

Toimetaja: REET PIKKPÕLD

Hajaasustuse veeprogramm 2011

19.03.14

 

EAS ja Siseministeeriumi logo

02. mail 2011 kuulutati välja 2011 aasta Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor, mille abil saavad kõik kodanikud, kes on registreeritud Padise valla elanikuna alates 01.01.2010 ja kõik MTÜ-d, mis on registreeritud tegutsema Padise vallas hiljemalt alates 01.01.2010 ning mille põhikirjaliseks tegevuseks on oma liikmete joogiveega varustamine, esitada taotlusi kaevude ja veesüsteemide rajamiseks eesmärgiga kindlustada oma majapidamine või majapidamised kvaliteeste joogiveega.  Taotluse esitamiseks tuleb taotlejal küsida esmalt kaevu ja veesüsteemi projekteerimiseks ja rajamiseks hinnapakkumine, mille alusel koostatakse taotluseelarve.
Taotluste esitamise tähtajaks on 10.06.2011. Padise vald osaleb programmis panusega 3196 eurot, millele lisandub riigi toetusena 8955 eurot. Kolmandik programmi maksumusest jääb taotlejate endi kanda. Riigipoolne kinnitus finantseerimise kohta saabus vallavalitsusele 16. 05. 2011 kuupäevaga, seetõttu saame taotlusi hakata vastu võtma nimetatud kuupäevast.

Harju maavanema korraldus
Hajaasustuse veeprogrammi põhimõtted
 
Täiendav info telefonil: insener-nõunik Veljo Männiste tel  5127599;  ehitus@padise.ee

Toimetaja: ERKKI PRATKA