Sotsiaaltoetused

3.03.17

 

Tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 2016 reguleerib sotsiaalhoolekandelise abi andmist Padise vallas 30.03.2016 määrusega nr 30 kehtestatud Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Padise vallas

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Padise vallas reguleerib vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste ja riigieelarvest laekunud vahenditest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemist, määramist ja maksmist ning kehtestab sotsiaalteenuste osutamise või korraldamise tingimused ja korra.

Toimetulekutoetus.
Riigieelarvest eraldatakse kohalikule omavalitsusele vahendid toimetulekutoetuse maksmiseks.

Toimetulekutoetuse maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seaduse § 131-135. 


Vajaduspõhine peretoetus
Vajaduspõhise peretoetuse  maksmist reguleerib sotsiaalhoolekandeseadus § 136-139.

Vaata: Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

           Padise Vallavolikogu 30.03.2016 määrus nr 31 „Padise Vallavolikogu määruste muutmine"

   

Padise Vallavalitsus maksab valla eelarvest sünnitoetust. Toetust makstakse juhul kui mõlema vanema elukoha aadress Rahvastikuregsitris on  Padise vald. Sünnitoetust makstakse kahes osas: 200 eurot pärast lapse sündi ja 130 eurot pärast lapse aastaseks saamist.

Padise Vallavalitsus maksab valla eelarvest ka matusetoetust. Toetust makstaksematuste korraldajale juhul kui surnu elukoha aadress Rahvastikuregistris oli Padise vald. Toetuse suurus on 150 eurot.

Toimetaja: REET PIKKPÕLD