Padise vallas vahetub korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja

9.06.15

Austatud Padise valla elanik, jäätmevaldaja!

OÜ EKOVIR teatab Teile, et alates 1.septembrist 2015 teostab ta Padise valla territooriumil korraldatud jäätmevedu.
Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud veopiirkonna kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud segaolmejäätmed jäätmekoodiga 20 03 01 (edaspidi segaolmejäätmed), paber ja kartong jäätmekoodiga 20 01 01 (edaspidi vanapaber), biolagunevad jäätmed (biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed selles ulatuses, mida kogutakse biolagunevate jäätmete mahutisse) jäätmekoodiga 20 01 08 ja 20 02 01(edaspidi biolagunevad jäätmed) s.h jaekaubanduses, toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed.
Seega,  alates 1.septembrist OÜ EKOVIR (registrikood 11003148), mille pakkumus tunnistati riigihankel edukaks kui madalaima hinnaga pakkumus, omab õigust ülalnimetatud jäätmeid koguda ja konteinereid tühjendada.

Padise valla haldusterritooriumil toimub korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumine ja vedamine alljärgmise hinnakirja alusel:

Jäätmeliik

Kogumiskonteineri

suurus (jäätmemahuti tüüp)

Jäätmeveo teenustasu

(eurodes) käibemaksuga

 Segaolmejäätmed

80 liitrit

0,30 €

140 liitrit

2,75 €

240 liitrit

1,56 €

370 liitrit

0,36 €

600 liitrit

0,62 €

800 liitrit

0,62 €

2500 liitrit

0,58 €

4500 liitrit

0,58 €

Biojäätmed

240 liitrit

1,40 €

Paber ja kartong

2500 liitrit

1,40 €

 

Alates 1.septembrist lõpevad automaatselt AS-iga Ragn-Sells sõlmitud jäätmeveolepingud segaolmejäätmete prügikonteinerite tühjendamise osas ja jäätmevaldajal tuleb sõlmida leping osaühinguga EKOVIR.

Osaühinguga EKOVIR lepingu sõlmimiseks on mitu varianti:

Täidetud ankeetide alusel koostatakse lepingud (lepingu eelnõu on kooskõlastatud Padise Vallavalitsusega ja lisatud infolehele) alates 01.06.2015.a ja saadetakse igale kliendile kas elektrooniliselt digitaalseks allkirjastamiseks või paberkandjal tavalise postiga kahes eksemplaris, millest ühe eksemplari peab allkirjastatult tagastama aadressile OÜ EKOVIR Suur-Sõjamäe 31, Tallinn, 11415.

Korraldatud jäätmevedu ei hõlma prügikonteinerite renti, pakendijäätmete konteinerite tühjendamist ja suurjäätmete äravedu. Jäätmevaldajal (korteriühistu, kinnistu omanik, valdaja või kasutaja jne) on vaba valik prügikonteineri rendi, suurjäätmete, ehitusjäätmete äraveo, pakendikonteinerite tühjendamise osas.

Padise valla jäätmehoolduseeskirja ja hankedokumentide alusel on veosageduseks tiheasutusaladel (Harju-Risti küla ja Padise küla keskasulad) vähemalt üks kord 4 nädala jooksul ja hajaasustusega piirkondades vähemalt üks kord  3 kuu jooksul. Osaühing EKOVIR on valmis pakkuma jäätmeveosagedust alates 1 kord nädalas. Jäätmevaldajale saadetaval arvel on kirjas järgmise äraveo kuupäev.

Infopäevad toimuvad 29.05.2015 Padise Vallavalitsuses ja 05.06.2015 Harju-Risti raamatukogus, algusega kell 17.00.
Infopäeval tutvustatakse uut veoteenuse osutajat, võimaldatakse sõlmida lepinguid ja antakse jäätmeveoga seonduvat informatsiooni.

Käesoleva teate / infolehe lisad on: ankeedi vorm, lepingu eelnõu ja lisateenuste hinnakiri .

Lugupidamisega
OÜ EKOVIR

Kontakt

eestielu.ee

Mis toimub?

         Eesti.e logo

Padise valla statistika

Rahvaarv: 1724 (seisuga 01.05.2015)
Pindala: 366,6 km²
Suurim asula: Padise küla (370)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 24