Keskkonnamõjude strateegiline hindamine

19.03.14

 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (edaspidi Keskkonnaamet) teatab Tatramäe II kruusakarjääri mäeeraldise kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruandeavaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

KMH algatati Keskkonnaameti 04.04.2011.kirjaga nr HJR 10-5/11/16836-10 lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 28, § 6 lg 1 p 35, §6 lg 2 p 2 ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005.a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" § 3 p 4. Tatramäe II kruusakarjääri mäeeraldis ja selle läheduses asuvad mäeeraldised kokku moodustavad 32, 86 ha – kavandatava Tatramäe II kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 13,17 ha (1,55 ha paikneb katastriüksusel 56202:002:0147 ja 11,62 ha katastriüksusel 56202:002:0127). Kavandatava tegevuse eesmärgiks on avada karjäär teede- ja tsiviilehituseks vajaliku ehitusliiva ja -kruusa kaevandamiseks. Kaevandamise keskmiseks aastamääraks planeeritakse 25 tuh. m³ ehitusliiva ja 35 tuh. m³ ehituskruusa ning loa kehtivusajaks 15 aastat.

Tegevuse arendaja on AS Kiirkandur (kontaktisik: Tiit Ploom, info@warren.ee). Keskkonnamõju hindamist viib läbi OÜ Eesti Geoloogiakeskus (kontaktisik: Mall Orru, orru@egk.ee). KMH otsustaja ja järelevalvaja on Keskkonnaamet (kontaktisik: Diane Banhard, diane.banhard@keskkonnaamet.ee). KMH aruandega on võimalik kuni 2.septembrini tutvuda tööpäevadel Keskkonnaameti Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn ja Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee. KMH aruande kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 2.09.2012 Keskkonnaameti Harju kontoris või e-postile: diane.banhard@keskkonnaamet.ee. KMH aruande avalik arutelu toimub Padise Vallamajasaalis kolmapäeval 5.09.2012 kell 14.00.

 

Keskkonnamõju hindamise teade (Ametlikud teadaanded 11.05.2012)

Padise Vallavolikogu 20. detsembri 2011 otsusega nr 164 otsustati algatada Kurkse külas Merekivi kinnistu (katastritunnus 56201:003:0736, üldpind 7688 m², sihtotstarve elamumaa) detailplaneering, mille eesmärgiks on katastriüksusele paadi randumiskoha kavandamine.
Padise Vallavolikogu 25. aprilli 2012 otsusega nr 220 otsustati mitte algatada nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, arvestades OÜ Corson poolt juunis 2011 koostatud eelhinnangut, mille kohaselt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega olulist negatiivset keskkonnamõju ning arvestades asjaolu, et teiste ametiasutuste poolt väljastatavate tegevuslubade alusel toimuvate tegevuste negatiivse mõju eelhinnang tuleb teostada vastavate lubade menetlemise ajal.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Padise Vallavalitsus (aadress Padiseküla, Padisevald 76001) ja kehtestaja Padise Vallavolikogu (aadress Padise küla, Padise vald 76001). Otsusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9.00-17.00 Padise Vallavalitsuses.
Teate avaldamise õiguslik alus: "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus" § 35 lg 6.

 

Tatramäe II mäeeraldise kasutuselevõtuga kaasneva keskkonnamõjude hindamine

KMH algatati Keskkonnaameti 04.04.2011.kirjaga nr HJR 10-5/11/16836-10 lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 28, § 6 lg 1 p 35, §6 lg 2 p 2 ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005.a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" § 3 p 4. Tatramäe II kruusakarjääri mäeeraldis ja selle läheduses asuvad mäeeraldised kokku moodustavad 32, 86 ha – kavandatava Tatramäe II kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 13,17 ha. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on avada karjäär teede- ja tsiviilehituseks vajaliku ehitusliiva ja -kruusa kaevandamiseks. Kaevandamise keskmiseks aastamääraks planeeritakse 25 tuh. m³ ehitusliiva ja 35 tuh. m³ ehituskruusa ning loa kehtivusajaks 15 aastat.

Tegevuse arendaja on AS Kiirkandur (kontaktisik: Tiit Ploom, tel 50 13 667). Keskkonnamõju hindamist viib läbi OÜ Eesti Geoloogiakeskus (kontaktisik: Mall Orru, tel 52 04 956). KMH otsustaja ja järelevalvaja on Keskkonnaamet, Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn (kontaktisik: Diane Banhard, tel 674 4809). KMH programmiga on võimalik kuni 20. oktoobrini 2011 (k.a.) tutvuda tööpäevadel Keskkonnaameti Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216 ja Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee. KMH programmi kohta sai esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 20. oktoobrini (k.a) Keskkonnaameti Harju kontoris, faksile 674 4801 või e-postile: diane.banhard@keskkonnaamet.ee. KMH programmi avalik arutelu toimus Padise Vallamajasaalis esmaspäeval, 24.oktoobril 2011 kell 15.00.

Tatramäe KMH protokoll

 

Riigimetsa katastriüksuse 56201:001:0034 keskkonnamõju strateegilise hindamine

Padise Vallavolikogu 06.06.2010 otsusega nr 57 algatati Harjumaal Padise valla Keibu külas riigimetsa katastriüksuse 56201:001:0034 edelaosas detailplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamine (KSH). KSH algatati keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse paragrahv 6 lõike 1 punkt 17 ja lõike 2 punkt 22 alusel.

Detailplaneeringu eesmärgiks oli riigimetsa katastriüksusele  ca 0,55 ha suuruse krundi moodustamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse seadmine väikesadama rajamiseks. Detailplaneeringuga lahendatakse krundi heakorrastus, jäätmekäitlus, juurdepääsuteed ja parkimiskorraldus. Detailplaneering on kooskõlas Padise valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringuga kavandatud süvendamisega, mahus üle 30 000 m³, kaasneb eeldatavalt oluline keskkonnamõju. Detailplaneeringu rakendamisega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju.Planeeringuala asub Keibu-Ristna hoiualal.

KSH aruande ja detailplaneeringu eelnõu ning muude asjakohaste dokumentidega sai tutvuda 22.12.2010 kuni 14.01.2011. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi sai esitada kirjalikult Padise Vallavalitsusele kuni 14.01.2011. KSH aruande ja detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu toimus 17.01.2010 algusega kl 18.00 Padise Vallavalitsuses.
OÜ Corson koostatud aruande saab alla laadida SIIT (zip-faili suurus on 51 MB).

 

 

Toimetaja: ERKKI PRATKA