Jäätmemajandus

2.01.17

Alates 1.septembrist 2015 teostab ta Padise valla territooriumil korraldatud jäätmevedu OÜ EKOVIR

Tulenevalt jäätmeseaduse §-st 69 lg 4 võib kohalik omavalitsus jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest, kui on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Sama seaduse § 69 lg 4' alusel on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud ainult need isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.

Kehtiva jäätmeseaduse alusel ja tulenevalt Padise valla jäätmehoolduseeskirja § 8 lõigetest 10, 11, 12 ja Padise valla korraldatud jäätmeveo korra § 7 lõikest 2 on erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks  järgmised võimalused:

1. jäätmevaldaja esitab vallavalitsusele iga aasta 01. jaanuariks  taotluse põhjendusega, et ei kasuta kinnistut ja ei ela kinnistul asuvas elamus aasta kestel ühtegi perioodi;

2.  jäätmevaldaja esitab vallavalitsusele iga aasta 01. jaanuariks  taotluse põhjendusega, et ei kasuta kinnistut ja ei ela kinnistul asuvas elamus talveperioodil (perioodiline liitumine on Padise valla õigusaktidega lubatud 01. mai kuni 01. oktoober) ja soovib selleks perioodiks vabastust (01.oktoobrist – 01.maini);

3. jäätmevaldaja esitab vallavalitsusele iga aasta 01. jaanuariks  taotluse, et soovib käidelda jäätmeid ühiselt koos teise jäätmevaldajaga (naabrid) ära näidates kellega (nõusolek), kelle kinnistul asub jäätmekonteiner ja kes sõlmib jäätmevedajaga (Ekovir OÜ) lepingu;

Ülaltoodud võimalustest tuleks leida endale sobiv lahendus, vastasel juhul loetakse jäätmevaldaja alates 01. jaanuarist liitunuks korraldatud jäätmeveoga Padise vallas. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise põhjenduseks ei ole väited: "jäätmeid ei teki", „põletan kõik jäätmed koduaias/küttekoldes", „viin jäätmed oma linnakorteri/elamu jäätmekonteinerisse".

Taotluses palume ära märkida mitteliitumise periood ja põhjendus.Elamu kasutamisel suvekoduna (suvilana) tuleb taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist perioodile, millal suvekodu ei kasutata (näidata ära kuud). Padise valla jäätmekäitlust reguleerivate õigusaktidega on sätestatud, et talveperiood on  01. jaanuar kuni  01. mai  ja  01. oktoober kuni 31.detsember. Mitteliitunuks lugemise taotlust on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja (kinnistu omanik) erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid juhul kui Padise Vallavalitsus on eelnevalt veendunud, et vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

Palume taotlus saata aadressile: Padise Vallavalitsus Padise vald, Harjumaa 76001   või e-posti aadressile: padise@padise.ee. Täiendav info telefonidel: 608 7810, 608 7848.
TAOTLUSE VORM


Taotlus esitada aadressil Padise küla Padise vald 76001 Harjumaa või elektrooniliselt padise@padise.ee. Täiendav info telefonidel: 608 7810, 608 7848.
Meeldivat koostööd soovides
Padise Vallavalitsus 

Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015-2020

Padise valla jäätmehoolduseeskiri

Padise valla korraldatud jäätmeveo kord

Padise Vallavalitsus kasutab jäätmevaldajate registri pidamiseks jäätmekorraldustarkvara EVALD.

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumise ja vedamise HINNAKIRI

Jäätmeliik

Kogumiskonteineri

suurus (jäätmemahuti tüüp)

Jäätmeveo teenustasu

(eurodes) käibemaksuga

 Segaolmejäätmed

80 liitrit

0,30 €

140 liitrit

2,75 €

240 liitrit

1,56 €

370 liitrit

0,36 €

600 liitrit

0,62 €

800 liitrit

0,62 €

2500 liitrit

0,58 €

4500 liitrit

0,58 €

Biojäätmed

240 liitrit

1,40 €

Paber ja kartong

2500 liitrit

1,40 €

Osaühinguga EKOVIR lepingu sõlmimiseks on mitu varianti:

Korraldatud jäätmevedu ei hõlma prügikonteinerite renti, pakendijäätmete konteinerite tühjendamist ja suurjäätmete äravedu. Jäätmevaldajal (korteriühistu, kinnistu omanik, valdaja või kasutaja jne) on vaba valik prügikonteineri rendi, suurjäätmete, ehitusjäätmete äraveo, pakendikonteinerite tühjendamise osas.

Padise valla jäätmehoolduseeskirja ja hankedokumentide alusel on veosageduseks tiheasutusaladel (Harju-Risti küla ja Padise küla keskasulad) vähemalt üks kord 4 nädala jooksul ja hajaasustusega piirkondades vähemalt üks kord 3 kuu jooksul. Osaühing EKOVIR on valmis pakkuma jäätmeveosagedust alates 1 kord nädalas. Jäätmevaldajale saadetaval arvel on kirjas järgmise äraveo kuupäev.


Jäätmetest ja jäätmekäitlusest võib lugeda lisa Keskkonnaministeeriumi leheküljel.

 

Toimetaja: REET PIKKPÕLD