Asjaajamisjuhised

12.08.16

 

Muudatused perekonnaseisutoimingutes
1. juulil 2010 jõustus uus perekonnaseadus ja perekonnaseisutoimingute seadus .Nendest tulenevad muudatused sünni ja surma registreerimisel vallavalitsuses.

SÜNNI REGISTREERIMINE
Sünni registreerimiseks esitab lapse seaduslik esindaja ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates isiklikult vallavalitsusele kirjaliku vormikohase avalduse. Mõjuval põhjusel võib vallavalitsus sünni registreerimise tähtaega pikendada kuni 2 kuuni. Kui lapse ema ei ole abielus ja lapse isa ei ole esitanud isaduse omaksvõtu avaldust, selgitab vallavalitsuse perekonnaseisuametnik avaldajale isaduse omaksvõtu avalduse esitamise võimalust, samuti võimalust nõuda põlvnemise tuvastamist kohtu korras.
Isaduse omaksvõtuks on vajalik lapse ema nõusolek. Alaealine (alla 18aastane) isik või piiratud teovõimega täisealine isik võib isaduse omaks võtta oma seadusliku esindaja nõusolekul. Kui lapse ema on alaealine või piiratud teovõimega täisealine isik, võib ta anda nõusoleku isaduse omaksvõtuks oma seadusliku esindaja nõusolekul.
Piiratud teovõimega vanemal (alaealisel vanemal) ei ole õigust last esindada ja ta teostab lapse suhtes isikuhooldusõigust koos lapse seadusliku esindajaga. S.t, alaealine lapsevanem saab tulla oma lapse sündi registreerima ainult koos oma vanematega (lapse vanavanematega). Alaealisel vanemal on õigus enne lapse sündi pöörduda ise kohtu poole ja paluda laiendada oma teovõimet. Kui kohus laiendab alaealise vanema teovõimet, saab alaealine vanem tulla ise oma lapse sündi registreerima.
Omavahel abielus olevatel vanematel on lapse suhtes ühine hooldusõigus. Kui vanemad ei ole lapse sünni hetkel omavahel abielus, on neil ühine hooldusõigus, kui nad isaduse omaksvõtu tahteavaldusi esitades ei ole väljendanud oma soovi jätta vanema hooldusõigust vaid ühele vanematest. Hooldusõiguslik vanem on lapse seaduslik esindaja. Ühist hooldusõigust omavatel vanematel on ühine esindusõigus. Lapse ülalpidamiskohustus on mõlemal vanemal, see tuleneb põlvnemisest, mitte hooldusõigusest.
Lapse nimi kantakse rahvastikuregistrisse tema seadusliku esindaja avalduse alusel, lapsele antakse eesnimi vanemate kokkuleppel või tema ainsa vanema või eestkostja ettepanekul. Kui abielus vanem tuleb lapse sündi registreerima üksinda, siis peab tal olema kaasas teise vanema kirjalik nõusolek lapse nime (ees- ja perekonnanime) kohta. Kui lapse hooldusõigus kuulub ainult ühele vanematest, antakse lapsele eesnimi tema ettepanekul. Kui kokkulepet ei ole või ettepanekut ei tehta, otsustab vallavalitsus, milline eesnimi lapsele antakse.
Lapse sünd registreeritakse vallavalitsuses 7 tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse saamisest. Lapse sünni registreerimisel väljastatakse vanematele sünnitõend (soovi korral mõlemale vanemale), mis on kinnitatud väljavõte rahvastikuregistri andmetest.
Väljavõtteid rahvastikuregistrist saab isik taotleda ainult kirjalikult enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava kohta.
Informatsiooni perekonnaseaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse kohta annab vallasekretär (perekonnaseisuametnik) Reet Pikkpõld, telefon 608 7810, 5342 7167, reet.pikkpold@padise.ee

SURMA REGISTREERIMINE
Surma registreerimiseks esitab 7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates avalduse surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta. Surma registreerib vallavalitsus 3 tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates. Surma registreerimisel väljastatakse avaldajale surmatõend, mis on kinnitatud väljavõte rahvastikuregistri andmetest. Surnult sündinud lapse sündi ei registreerita, surma tõendab arstlik surmateatis.
Väljavõtteid rahvastikuregistrist saab isik taotleda ainult kirjalikult enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava kohta.
Informatsiooni perekonnaseaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse kohta annab vallasekretär (perekonnaseisametnik) Reet Pikkpõld, telefon 608 7810, 5342 7167, reet.pikkpold@padise.ee.

ELUKOHA REGISTREERIMINE

Rahvastikuregistris peavad kajastuma inimeste kehtivad ja korrektsed elukohaandmed, et riik ja omavalitsused saaksid täita elanike ees oma kohustusi. Inimesed peavad hoolitsema registrisse kantud andmete õigsuse eest nii Eestis kui välisriigis asuva elukoha puhul.


Andmete esitamiseks on vaja täita vastav elukohateate blankett. Elukohateate võite saata ka postiga (lisada juurde oma kontakttelefoni number, et saaksime operatiivselt teavitada Teid, kui elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisel tekivad probleemid.
Elukohateate blankett

  • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest kui dokumendid saadetakse postiga (pole vaja isiklikul kohale ilmumisel)
  • koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik;
  • kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha teate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel
  • laevapere liikmeks olemist tõendav dokument - kui elukohana esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja kodusadam
  • Elukohateatega kinnitavad isik ja tema täisealised perekonnaliikmed senise elukoha rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise soovi.

Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate.
Euroopa Liidu kodanik, kes saabub Eestisse ja kavatseb siin elada üle 3 kuu, peab 3 kuu jooksul Eestisse sisenemisest taotlema tähtajalist elamisõigust. Tal tuleb selleks pöörduda lähima rahvastikuregistri toiminguid teostava asutuse poole ja esitada elukohateade, ja taotluse isikukoodi saamiseks.
Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisega omandab Euroopa Liidu kodanik Eesti Vabariigis tähtajalise elamisõiguse. Seejärel peab ta 1 kuu jooksul pöörduma Kodakondsus-ja Migratsiooniameti büroosse, et vormistada tähtajalist elamisõigust tõendav dokument- isikutunnistus (ID-kaart). Täiendav info Politsei-ja Piirivalveameti koduleheküljel.
Kontrollige oma rahvastikuregistrisse kantud andmeid (ID-kaardi ja internetipanga teenuste kasutajatele).
Elukoha registreerimise küsimustes palume pöördudavallasekretäri  Janika Roosileht poole, telefon 608 7848, janika.roosileht@padise.ee

Tõendite ja õiendite väljastamine
Tõendeid ja õiendeid väljastatakse Padise Vallavalitsuses tööpäeviti kl 9.00-12.30 ja 13.30-17.00
Teid teenindab Padise vallasekretär Reet Pikkpõld 608 7810, 5342 7167

Tõestamistoimingute teostamine
Vallasekretäri pädevuses on teha alljärgnevaid tõestamistoiminguid:

  • kinnitada dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsust

Tõestamistoiminguid saab teostada Padise Vallavalitsuses tööpäeviti kl 9.30-12.20 ja 13.30-17.00.
Teid teenindab vallasekretär Reet Pikkpõld tel 608 7810, 5342 7167 Tõestamistoimingu teostamiseks peab osalejal või volitajal olema kaasas isikut tõendav dokument.

Toimetaja: REET PIKKPÕLD