EU50080 projekt „Tolmuvaba juurdepääsutee rajamine AS M.V.Wool kalatööstusele Vihterpalus”

  

Projekti kogumaksumus: 199 120 EUR, s.h.

  • toetuse summa 169 252 EUR (85%);
  • Padise valla omafinantseering 29 868 EUR (15%).

Käesoleva projekti üldeesmärgiks on ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tee rekonstrueerimise kaudu tõsta Harjumaa ääreala, Vihterpalu-Nõva piirkonna ettevõtlus- ja majandusaktiivusust ning tööhõivet. Projekti otsesteks eesmärkideks on: 1) Rekonstrueerida Vihterpalu – Alliklepa ja Väike-Kibru 2,52 km pikkuse teelõik ning muuta see tolmuvabaks, et tagada piirkonnas asuva kalatootmise ja turustamisettevõtte AS M.V.Wool kalatoodete veo vastavus eksportturgudel kehtivate nõuetega. 2) Paremad eeldused tootmise arendamiseks AS M.V.Wool Vihterpalu kalatööstuses, mis võimaldab suurendada eksporttoodete nomenklatuuri ja mahtu, luues juurde uusi töökohti. Projekti tulemused: 1. Vihterpalu – Alliklepa ja Väike-Kibru 2,52 km pikkune teelõik on rekonstrueeritud ja muudetud tolmuvabaks ning mille tulemusena vastab AS M.V.Wool tööstuseni viiv Padise vallale kuuluv tee Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004 (toiduainete hügieeni kohta). 2. AS M.V.Wool on suurendanud tootmis- ja eksportmahtusid, mille tulemusena on aastaks 2019 loodud Vihterpalu kalatööstusesse juurde 10 uut töökohta. 3. AS M.V.Wool Vihterpalu kalatööstuse käive seoses kuumsuitsukala tootmise osakaalu tõusuga on suurenenud aastaks 2020 40% ehk 1,6 miljoni euro võrra võrreldes 2015. aastaga (2015. aastal oli Vihterpalu tootmise käive ca 4 miljonit eurot). 4. AS M.V.Wool ekspordi osakaal kogukäibest suureneb aastaks 2020 9% ehk ekspordi osakaal kogukäibest on vähemalt 50% (2015. aastal oli see 41%) .

Tellija: Padise Vallavalitsus
projektijuht Erkki Pratka, tel 534267166, erkki.pratka@padise.ee

Töövõtja (TV): OÜ Üle
projektijuht Tõnu Vilipuu, tel 53063643, tonu.vilipuu@altosteed.ee

Omanikujärelvalve (OJV): Sweco EST OÜ, Lembitu Lindmäe, tel 51995386, lembitu.lindmae@sweco.ee

Lepingud TV ja OJV on sõlmitud 01.07.2016. Tööde teostamine juuli-august 2016.

Riigihanke viitenumber 172194
EAS-i „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus"

 

 


 

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Kontakt

Mis toimub?

         Eesti.e logo

Padise valla statistika

Rahvaarv: 1726 (seisuga 01.06.2016)
Pindala: 367,6 km² km²
Suurim asula: Padise küla (370)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 24