Haldusreformi uudised

7.08.17

Padise Vallavolikogu 07.08.2017 otsuse Riigikohtule esitatud taotlus eelnõu
Riigikohtu PSJVK 02.08.17 määrus 5-17-24
 Padise Vallavolikogu 21.07.2017 otsus nr 242 "Padise valla sundühendamise vaidlustamine"
 

Vabariigi Valitsuse 13.07.2017 määrus nr 126 "Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"

Padise Vallavolikogu andis 11.05.2017 otsusega nr 234 "Arvamus Vabariigi Valitsuse ettepanekule" arvamuse Vabariigi Valitsuse määruse Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõule.

Padise Vallavolikogu 11.05.2017 otsus nr 234 "Arvamus Vabariigi Valitsuse ettepanekule"

Lisa Padise Vallavolikogu 11.05.2017 otsusele nr 234 "Arvamus Vabariigi Valitsuse ettepanekule"

Padise vallas 23.-24.aprillil 2017 toimunud rahvahääletuse tulemused.

Vabariigi Valitsus esitas 15.02.2017 ühinemise ettepaneku Keila Linnavolikogule, Keila Vallavolikogule, Padise Vallavolikogule, Paldiski Linnavolikogule ja Vasalemma Vallavolikogule.

Vabariigi Valitsuse ettepanek
Määruse eelnõu
Seletuskiri
Kaart

Viie omavalitsuse esialgne seisukoht valitsuse sundliitmise plaani kohta (07.03.2017)

 

 

VARASEMAST:

Padise Vallavolikogu 21.12.2016 otsus nr 209 "Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemislepingu kinnitamine"
 

RAHVAKÜSITLUSE TULEMUSED

Padise valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldati küsitlus kahes küsitluspunktis: 12. novembril 2016 Harju-Risti raamatukogus ja 13. novembril 2016 Padise vallamajas. Küsitluspunktides korraldas küsitlust Padise Vallavalitsuse poolt 20. oktoobril 2016 moodustatud viieliikmeline haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ajutine komisjon. Siseministeeriumi ja Padise Vallavalitsuse koostöös koostati üks nimekiri elanike arvamuse väljaselgitamisest osa võtma õigustatud hääleõiguslikest isikutest, kes 13. novembri 2016 seisuga olid vähemalt 16 aastat vanad ja kelle elukohaks oli 1. oktoobri 2016 seisuga märgitud Padise vald.

Küsitluses osalejate nimekirja oli kantud 1468 isikut. Küsitlusest võttis osa 218 isikut ehk 14,8% nimekirja kantud hääleõiguslikest isikutest. Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise poolt (vastus "jah") hääletas 23 isikut ehk 10,5 %, üks küsitlusleht oli kehtetu, küsitluslehe täitja oli märgistanud "jah" vastuse, kuid lisanud sinna kommentaari.

Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise vastu (vastus "ei") hääletas 194 isikut ehk 89,4 % hääletanutest.

NB Vallavolikogu 23.11.2016 otsus nr 203 "Küsitlustulemuste kinnitamine"  ja 13.11.2016 kl 19.15 koostatud küsitlustulemuste protokoll lisafailidena.

 

AUSTATUD PADISE VALLA ELANIK, TULE 12. ja 13. NOVEMBRIL RAHVAKÜSITLUSELE!

Teil on võimalus avaldada arvamust küsimuses: „KAS TOETATE KEILA VALLA, PADISE VALLA, PALDISKI LINNA JA VASALEMMA VALLA ÜHINEMIST ÜHEKS OMAVALITSUSÜKSUSEKS? „

järgmistes kohtades (küsitluspunktides) ja aegadel:

  • 12. novembril 2016 Harju-Risti raamatukogus (aadress Harju-Risti küla, Padise vald, Harjumaa) kell 11.00-19.00
    või
  • 13. novembril 2016 Padise vallamajas (aadress Vallamaja, Padise küla, Padise vald, Harjumaa) kell 11.00-19.00.

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Padise vallas. 

Küsitlusest ei või võtta osa isik, kes on:
1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;
2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Isik, kes viibib küsitluse toimumise päeval Padise vallas, kuid kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitada vallasekretär Reet Pikkpõld'le (telefon 5342 7167) hiljemalt 13. novembri 2016 kella 16.00.

Küsitlusel osalemiseks võtta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument.
Täiendav info telefonil 5342 7167; e-post reet.pikkpold@padise.ee.
Ootame teie aktiivset osavõttu!

Küsitlust korraldav komisjon

 

 

 

KEILA VALLA, NÕVA VALLA, PADISE VALLA, PALDISKI LINNA JA VASALEMMA VALLA ÜHINEMISLEPINGU PROJEKTI AVALIKUSTAMINE

AUSTATUD VALLAELANIKUD

Padise Vallavolikogu 14. septembri 2016 istungil toimus Keila valla, Nõva valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemislepingu projekti I lugemine.

Padise Vallavolikogu 14.09.2016 otsusega nr 191 „Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek" otsustati korraldada Keila valla, Nõva valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek alates 15.septembrist 2016 kuni 6.oktoobrini 2016 Padise Vallavalitsuses kabinetis nr 102 tööpäevadel kella 9.00-17.00, Harju-Risti raamatukogus ja Padise raamatukogus lahtioleku aegadel ning valla veebilehel (www.padise.ee).

Ettepanekud ja vastuväited ühinemislepingu projektile ja selle lisadele saab esitada hiljemalt 6.oktoobriks 2016 kirjalikult Padise Vallavolikogule posti teel aadressil Vallamaja, Padise küla, Padise vald 76001 Harjumaa või e-postiga aadressil volikogu@padise.ee . Arvamuse avaldamiseks on koostatud muudatusettepaneku vorm, mille saate hõlpsasti täita ühinemislepingu projektiga tutvumise kohas või lisada oma e-kirjale.

Volikogu otsustas korraldada ühinemislepingu projekti tutvustamiseks Harju-Ristil ja Padisel rahvakoosoleku ajavahemikul 15.09.2016-18.10.2016. Koosoleku toimumise ajast ja kohast teavitatakse.

Ühinemislepingu projekt koos lisadega

 

Varasemast:

Padise Vallavolikogu 30.09.2015 otsus nr 111 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbiraakimiste alustamiseks"
Vasalemma Vallavolikogu 27.10.2015 otsus nr 48 "Nõustumine läbiraakimiste alustamisega haldusterritoriaalse korralduse muutmine üle"
Nõva Vallavolikogu 20.11.2015 otsu nr 22 "Nõustumine läbirääkimiste alustamisega haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle Padise Vallavolikoguga"

Vaata lisaks:

Keila Vallavolikogu ettepanek
Paldiski tahab ühineda Padise vallaga

Rahandusministeeriumi haldusreformi lehekülg
Haldusreformi seaduse eelnõu menetlemine riigikogus

 

Toimetaja: ERKKI PRATKA