Hanked 2012.a.

9.10.14

 

Transporditeenuse (juhuveod) ostmine 2013. aastaks
30.11.2012 viitenumbriga 139235, pakkumuste esitamise tähtaeg oli 14.12.2012 kell 11.00. Lihthankele nr 139235 esitas pakkumuse OÜ Padise Buss, mis vastas kvalifitseerimiseks esitatud tingimustele, oli vastavuses avaldatud hankedokumendis esitatud tingimustega.
Padise Vallavalitsuse 19.12.2012 korraldusega nr 309 "Lihtmenetlusega hanke "Transporditeenuse ostmine reisijate juhuvedude teostamiseks Padise Vallavalitsusele 2013. aastal" pakkumuse edukaks tunnistamine ja töövõtulepingu sõlmimine" tunnistati edukaks OÜ Padise Buss pakkumus ja otsustati sõlmida OÜ-ga Padise Buss töövõtuleping perioodiks 01.01.-31.12.2013 kogumaksumusega kuni 20000 eurot. Ilma käibemaksuta. Leping nr 21.1-3.6/22 sõlmiti 27.12.2012.

Padise Vallavalitsus andis 30.11.2012 korralduse nr 294 "Lihtmenetlusega hanke "Transporditeenuse ostmine reisijate juhuvedude teostamiseks Padise Vallavalitsusele 2013. aastal" väljakuulutamine".
Korraldusega kinnitati eelpool nimetatud  lihthankeks hankedokumendid, määrati hangete läbiviimise eest vastutavaks isikuks vallavanem Leemet Vaikmaa. Pakkumuste avamiseks, hindamiseks ja eduka pakkumuse väljaselgitamiseks moodustati komisjon koosseisus: esimees – abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka, liikmed – insener-nõunik Veljo Männiste, nõunik Kaidi Meremaa ja pearaamatupidaja Leida Tammaru.

Harju-Risti joogiveevarustuse projekteerimine ja ehitamine
04. oktoobril 2012 andis Padise Vallavalitsus „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 35 lõike 3, „Riigihangete seaduse" § 3 ja § 10 lõige 2 punkti 2 ja „Äriseadustiku" § 168 lõige 2 alusel, tulenevalt osaühingu Padise Soojus põhikirja punktist 2.3 ja arvesse võttes SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 14.06.2012 teadet nr 3-2-3/113-3/2012 projekti „Harju-Risti joogiveevarustus" rahastamise kohta korralduse nr 269 „Harju-Risti joogiveevarustuse projekteerimiseks ja ehitamiseks riigihanke väljakuulutamine ning hankedokumentide kinnitamine".Korraldusega nr 269 kohustati osaühingut Padise Soojus läbi viima riigihange Harju-Risti joogiveevarustuse projekteerija ja ehitaja leidmiseks, kinnitati hankedokumendid, määrati riigihanke eest vastutavaks isikuks insener-nõunik Veljo Männiste. Pakkumuste avamiseks, hindamiseks ja eduka pakkumuse väljaselgitamiseks moodustati komisjon koosseisus: esimees - Padise Vallavalitsuse insener-nõunik Veljo Männiste, liikmed - vallavanem Leemet Vaikmaa, Padise Soojus OÜ juhataja Aare Kaoküla, juhatuse liige Urmas Remmik ja raamatupidaja Leelo Habakuk.
Hanketeade on avaldatud riigihangete registris viitenumbriga 137902. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.11.2012 kell 10.00.
Eelnimetatud hanke väljakuulutamisel teostas vallavalitsus oma omanikuõigusi osaühingus „Padise Soojus" tulenevalt KOKS-i §-st 35 lõige 3, Padise valla põhimääruse §-st 50 lõige 2. Äriseadustiku § 168 lõike 2 kohaselt võivad omanikud võtta vastu otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes.

Toimetaja: ERKKI PRATKA